شب ها رو خیلی دوست دارم

 به خاطر سکوتش

به خاطر تاریکیش 

.

.

دیگه مجبور نیستی چشماتو ببندی و سعی کنی تا صورتش رو به خاطر بیاری

شب ها مزاحم ها کمترن

آدم راحتر میتونه خاطرات گذشتشو مرور کنه!!