خوابم کن

درگیر عذابتم

نگو مثل یه کابوس پیوسته تو خوابتم

خوابم کن....