کجای این شب تاریک

به روی ماه در بستی

نه میگویی ....

نه میدانم ....

کجاماندم ....

کجا هستی....