به ماه گفتم :

میخوام امشب تاصبح زیر نورت بشینم و رویا ببافم

این که دیگه جرم نیست

رویا بافتن رو میگم

خوبه که بعضی وقتا آدم دلشو به رویاهاش خوش کنه، 

نه؟؟؟؟